فایل های ضمیمه دانش بنیان
 عنواناندازه 
آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری266.52 KBدانلود
آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت283.12 KBدانلود
آیین ­نامه حمایت از تولید دانش ‎بنیان و اشتغال ‎آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی257.69 KBدانلود
آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد289.49 KBدانلود
آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت258.53 KBدانلود
آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه صنعت معدن تجارت387.76 KBدانلود
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در حوزه تحقیقات و فناوری315.20 KBدانلود
آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و فناور و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق247.38 KBدانلود
آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 17 قانون جهش تولید دانش‌بنیان205.26 KBدانلود
آیین‌نامه حمایت از تولید دانش بنیان آموزش و پرورش ـ تصویب‌نامه 133186 مورخه 1401727628.86 KBدانلود
بخشنامه موضوع احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان1.21 MBدانلود
برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان334.91 KBدانلود
تصویبنامه 117205ت60023 ه مورخ 140174 آیین نامه بند ب ماده 11 جهش تولید دانش بنیان321.71 KBدانلود
تصویبنامه 117230ت59886ه مورخ 140174 آیین نامه حمایت دانش بنیان حوزه وزارت کشور514.56 KBدانلود
تصویبنامه 134584ت60476 ه مورخ 1401730 آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین1.16 MBدانلود
تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان173.42 KBدانلود
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتهای دانش بنیان - پیوست1.07 MBدانلود
ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و شرکتهای دانش بنیان11.25 MBدانلود
قانون جهش تولید دانش بنیان5.46 MBدانلود
ماده 17 قانون جهش تولید دانش‌بنیان212.22 KBدانلود
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟